Entradas

Monseñor Barrio lembra que as achegas dos fieis no Día da Igrexa Diocesana serven para atender os máis necesitados

  • Carta Pastoral do arcebispo co motivo do Día da Igresa Diocesana 2020, na que indica que “como toda familia temos moitas necesidades, tamén económicas, que sacaremos adiante entre todos, coa colaboración xenerosa de cada un”

 

Abramos a xanela da esperanza

Queridos diocesanos:

Ante a celebración do Día da Igrexa Diocesana, o domingo 8 de novembro, pido ao Señor, en primeiro lugar, que todos vós e as vosas familias vos atopedes ben.

Neste ano tan complicado que todos estamos a vivir, ten especial importancia para nós a celebración do Día da Igrexa Diocesana que, evidentemente, non podemos reducir a un día porque se trata máis dunha forma de vivir o noso pertencer á Igrexa que a celebración dunha xornada. É unha nova ocasión para tomar conciencia da nosa pertenza a esta Diocese compostelá, que vive en comuñón con toda a Igrexa universal, e para darnos conta de que todos os cristiáns formamos unha gran familia, na que a alegría dun membro é a alegría de todos e os sufrimentos do outro son os nosos sufrimentos.

Nestes últimos anos vimos facendo especial fincapé en catro aspectos que concretan a nosa participación e colaboración, apoiados nun sentido de pertenza á Igrexa, como membros da familia dos fillos de Deus. Compartir o noso tempo e as nosas calidades, rezar uns por outros como membros da comunidade cristiá e polos que non pertencen a ela, e o noso apoio económico son os alicerces nos que apoiarnos para o sostemento da Igrexa que non se reduce só ao aspecto económico, senón que o transcende na súa realidade pastoral e evanxelizadora. Se nos axudamos uns a outros, creceremos xuntos.

Este ano na celebración o Día da Igrexa Diocesana, 8 de novembro, o domingo anterior á Xornada Mundial dos Pobres convocada polo papa Francisco, lémbrasenos que somos unha gran familia, a familia dos fillos de Deus, que está aberta a todos, especialmente aos máis necesitados. Por iso, somos o que ti nos axudas a ser. Somos unha gran familia contigo. Co teu tempo, as túas calidades, o teu apoio económico e a túa oración somos Igrexa.

É unha chamada á responsabilidade, a non sentirnos excluídos das tarefas que ten ante si a nosa familia diocesana. Como toda familia temos moitas necesidades, tamén económicas, que sacaremos adiante entre todos, coa colaboración xenerosa de cada un, que vos agradezo de todo corazón. Convídovos a seguir colaborando humana e economicamente nas moitas tarefas e servizos que realizamos entre todos na Igrexa diocesana.

Co patrocinio do Apóstolo Santiago o Maior e a axuda da nosa Nai, Santa María, Deus non deixará de bendicirnos con grazas abundantes neste ano Santo que temos por diante.

Co meu afectuoso saúdo e bendición.

+ Julián Barrio Barrio.
Arcebispo de Santiago de Compostela.

 

Fuente: Archicompostela.com

Don Julián escribe unha carta a todos os diocesanos na Solemnidade de Todos os Santos

Camiño da santidade

 

Queridos sacerdotes, membros de vida consagrada e laicos:

Na Solemnidade de Todos os Santos diríxome para saudarvos con fraternal e pastoral afecto. Neste día celebramos o misterio da comuñón dos santos lembrando que creron o que nós cremos, esperaron o que nós esperamos e agora únenos a caridade que sempre permanece, animándonos a seguir no camiño á meta. Lémbrasenos a nosa vocación á santidade: “O Señor pídeo todo, e o que ofrece é a verdadeira vida, a felicidade para a cal fomos creados”[1]. Celebrar a todos os santos e lembrar aos defuntos é boa ocasión para animar cristianamente a peregrinación á Cidadanía celestial.

Novamente por causa da pandemia vémonos envolvidos nunhas circunstancias que aínda que talvez esperadas, están a condicionar nosas prácticas e formas pastorais pero ofrécennos retos e posibilidades que temos que afrontar. O risco pode ser que caiamos no abafo e no desánimo, na indiferenza e no esgotamento. Non nos é fácil o reunirnos para a celebración dos retiros, dos exercicios espirituais e dos encontros de formación nos que sempre nos agrada comunicarnos os uns cos outros. Botamos en falta unha participación maior nas celebracións litúrxicas. Ábrense novos camiños para a catequese de nenos e novos. Dámosnos/Dámonos conta de que xa non nos vale aquilo de pensar que sempre se fixo así. É necesario buscar alternativas e solucións con optimismo.

É tempo de discernimiento que podemos desenvolver coa oración, a reflexión, a lectura espiritual e o consello. Isto evitaranos estar a mercé das ocorrencias de cada momento. Dinos o papa Francisco: “Unha condición esencial para o progreso no discernimiento é educarse na paciencia de Deus e nos seus tempos, que nunca son os nosos. O non fai caer lume sobre os infieis (cf. Lc 9,54), nin permite aos celosos arrincar a cizaña que crece xunto ao trigo (cf. Mt 13,29). Tamén se require xenerosidade  porque hai máis dita en dar que en recibir (cf. Hch 20,35). Non se discierne  para descubrir que máis lle podemos sacar a esta vida, senón para recoñecer como podemos cumprir mellor a misión que se nos confiou no Bautismo, e isto implica estar dispostos a renunciar ata dalo todo”[2].

Como vos escribía en marzo pasado, necesitamos acompañar e sentirnos acompañados, axudándonos os uns aos outros, material e espiritualmente, orando intensamente e avivando a esperanza cristiá. Temos moi presentes a quen está afectados polo coronavirus ou outras enfermidades que ante a pandemia pode dar a impresión de que quedan un pouco marxinadas.

O teléfono e os medios telemáticos axúdannos a manter ese contacto dos uns cos outros, convertendo a distancia en proximidade e animando a nosa fraternidade para non perdernos en nós mesmos. Termino dicíndovos que como o voso pastor necesítovos a todos e téñovos moi presentes na miña oración encomendándovos á Providencia divina coa intercesión de Santa María e o patrocinio do apóstolo Santiago.

Saúdavos con fraternal afecto e bendí no Señor.

+Julián Barrio Barrio,
Arcebispo de Santiago de Compostela

 

[1] FRANCISCO, Exhortación Apostólica Gaudete et exultate, 1.

[2] Ibid., 174.

 

Versión en castelán

 

Fuente: Archicompostela.es

El arzobispo de Santiago de Compostela une su voz a la de las entidades promotoras de la iniciativa Iglesia por el trabajo decente

Nuestro arzobispo D. Julián se dirige a los diocesanos en su CARTA PASTORAL con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente que se celebrará el próximo 7 de octubre.

En unión al manifiesto de las distintas entidades promotoras de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, en esta carta el arzobispo nos invita a participar en los diferentes actos, de forma individual o colectiva, para mantener viva la conciencia de la necesidad de un trabajo decente. Además, Monseñor Barrio lamenta la precariedad laboral y nos recuerda la importancia de la Doctrina Social de la Iglesia.

Aquí transcribimos la carta pastoral íntegra:

 

Carta Pastoral en la Jornada Mundial por el Trabajo decente. Octubre 2020

 

“Nos movemos por el trabajo decente”

Queridos diocesanos:

Me alegra poder comunicarme con vosotros con motivo del Jornada Mundial por el Trabajo decente que tendrá lugar el 7 de octubre. La comunidad cristiana está invitada a manifestar esta preocupación a través de las vigilias de oración, participación en la Eucaristía y otras actividades cívicas que traten de concienciar sobre esta realidad.

Distintas entidades promotoras de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente nos convocan por sexto año consecutivo, a participar en los diferentes actos, de forma individual o colectiva, para mantener viva la conciencia de la necesidad de un trabajo decente, uniendo las voces reivindicativas para recordar “el sentido creador del trabajo” y luchar para erradicar “la lacra de la precariedad laboral que caracteriza el actual sistema de relaciones laborales y que lesiona los derechos de las personas trabajadoras y de sus familias. En el Manifiesto para esta Jornada se subraya que la realidad actual está visibilizando las consecuencias de un modelo productivo incapaz de generar empleo con alto valor añadido y marcado por las altas tasas de precariedad laboral. Se constata que demasiados empleos considerados esenciales mantienen condiciones laborales tan precarias que algunas veces rozan la vulneración de derechos y muchas la imposibilidad del sostenimiento de la vida. El papa Francisco, preocupado por las personas que no cuentan con un empleo, nos recuerda que la dignidad de estas se ve menoscabada al no ser capaces de aportar alguna ayuda a la familia por medio de su trabajo, e insiste que “sin el trabajo el hombre no sólo no puede alimentarse, sino que tampoco puede autorrealizarse, es decir, llegar a su dimensión verdadera”.

La crisis de la pandemia ha puesto de relieve las debilidades estructurales del Estado de bienestar en España y la necesidad del trabajo decente para el desarrollo de una sociedad fraterna. Esta crisis nos ha enseñado que se puede consumir menos y mejor, que el servicio de aquellos oficios menos valorados, social y económicamente son los que sostienen la vida y el cuidado comunitario[1]. Es responsabilidad de la comunidad cristiana acompañar a las personas que no tienen un trabajo, manteniendo una actitud profética que denuncie aquellas situaciones contrarias a la dignidad humana, y ahora con mayor intensidad viendo la incidencia que está teniendo la pandemia en la destrucción de los puestos de trabajo. Los movimientos de Iglesia por el trabajo decente trabajan con el fin de visibilizar la lucha por conseguir que el trabajo decente sea cada día más real en la vida de las personas y respetuoso con la casa común. Hemos de concienciarnos de que no debemos tratar de solucionar lo propio olvidando las situaciones precarias de los demás.

La búsqueda y el ofrecimiento de un trabajo decente se sitúan en el bien común. “La participación de todos en la promoción del bien común implica, como todo deber ético, una conversión renovada sin cesar, de los miembros de la sociedad. El fraude y otros subterfugios mediante los cuales algunos escapan a la obligación de la ley y a las prescripciones del deber social deben ser firmemente condenados por incompatibles con las exigencias de la justicia. Es preciso ocuparse del desarrollo de instituciones que mejoran las condiciones de la vida humana” (CIC 1916). No es el momento de generar confusión cuando tanta unidad necesitamos para combatir la pandemia que nos asola. No obstante, hay que afirmar con rotundidad que “en el trabajo la persona ejerce y aplica una parte de las capacidades inscritas en su naturaleza. El valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo que es su autor y destinatario. Cada cual debe poder sacar del trabajo los medios para sustentar su vida y la de los suyos, y para prestar servicio a la comunidad humana” (CIC 2428). En el día a día vemos que la vida económica está mediatizada por intereses diversos con frecuencia opuestos entre sí, lo que explica el surgimiento de conflictos que la caracteriza.

La Doctrina Social de la Iglesia nos urge a recordar la dignidad inviolable de la persona humana, el destino universal de los bienes de la creación, la participación de todos en la búsqueda de bien común, la solidaridad y la subsidiaridad, y nos llama a renovar nuestro compromiso con la cultura del trabajo que exige renunciar a conductas consumistas y materialistas que no lo valoran, y asumir un estilo de vida en austeridad como ayuda al otro. Se han de defender los derechos de los que trabajan pero no se pueden ignorar los de quienes no encuentran trabajo, cuando el trabajo es un derecho y un deber. Las condiciones difíciles o precarias del trabajo hacen difíciles y precarias las condiciones de la misma sociedad y de un vivir ordenado según las exigencias del bien común. Por ello, “urgimos a adoptar las medidas necesarias para conseguir que el trabajo decente sea una realidad accesible para todas las personas, con condiciones que permitan mantener una vida digna y que la protección social llegue a todas las personas que lo necesitan¡Redescubramos la dimensión social de la fe, plasmándola en pautas de comportamiento personal y comunitario!

Os saluda con afecto y bendice en el Señor,

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela

 

[1] Manifiesto de la iniciativa Iglesia por el trabajo decente para la Jornada del Trabajo decente, 7 de octubre de 2020.

 

Fuente: archicompostela.es